Vi samarbejder med flere kommuner

Er du sagsbehandler og søger du hjælp til en borger? Så læs mere om vores behandlingstilbud efter Servicelovens §102. Er du sagsbehandler i et jobcenter kan du læse mere om vores tilbud til ledige (efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91).

Behandlingstilbud til borgere efter Servicelovens §102.

Vi samarbejder med flere kommuner, der henviser borgere til behandling i vores særligt tilrettelagte metakognitive gruppeforløb. Fælles for disse borgere er, at de har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan også være tale om særlige sociale problemer som gør, at borgeren opfylder kriterierne for at få bevilget behandling efter servicelovens § 102.

Servicelovens § 102 giver hjemmel til, at borgere, der har behov for en ganske særlig indsats, kan få bevilget et relevant behandlingstilbud, når det ordinære behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise. En henvisning kan også være begrundet i, at det ordinære behandlingssystem efter en konkret vurdering antages ikke at være velegnet til at behandle borgeren.

Vores særligt tilrettelagte metakognitive gruppeforløb er målrettet borgere med komplekse og sammensatte psykiske helbredsproblemer. Det kan f.eks. være borgere med kompliceret stress, angst, OCD, PSTD eller depression. Det kan også dreje sig om borgere med Aspergers syndrom og/eller ADHD med komorbiditet i form af angst, OCD og depression. Vores gruppeforløb er baseret på en såkaldt transdiagnostisk forskningsmanual og er således designet til at behandle mennesker på tværs af forskellige diagnosekriterier. På den måde kan vi behandle mennesker med forskellige typer af psykiske lidelser i samme gruppeforløb.

Vi har stor specialviden og ekspertise i at hjælpe borgere med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke har opnået bedring gennem ordinære behandlingstilbud. Vores overordnede fokus i disse behandlingsforløb er i samarbejde med borgeren, at hæve det psykiske funktionsniveau. Målet med behandlingen er, at borgeren efter endt behandling er i stand til at være mere selvhjulpen i dagligdagen.

Beskæftigelses- og uddannelsesrettede coachingforløb

Efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91 (tidligere §32, 1.2).

Jobcentre oplever i stigende grad, at ledige borgere føler sig udfordret af psykiske helbredsproblemer. Problemerne virker som en barriere for at få fodfæste på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet og gør det vanskeligt for jobcentrene, at etablere en beskæftigelserettet indsats.

Vi tilbyder metakognitive gruppecoaching-forløb til ledige borgere i netop denne målgruppe. Formålet med coachingforløbet er, at øge borgernes ressourcer og kompetencer og fjerne psykiske barrierer i forhold til kompetencegivende uddannelse og/eller beskæftigelse.

Det er også muligt, at henvise en borger til vores coachingforløb såfremt vedkommende er sygemeldt efter lov om sygedagpenge under samme paragraf.

Vi har stor viden og erfaring med behandling af borgere, der er ledige og/eller sygemeldt, og som er tæt på at blive ’fanget’ i systemet. Det er vores erfaring, at et coachingforløb markant forbedrer borgerens chancer for succesfuld tilbagevenden til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet og kan forkorte en eventuel sygemeldingsperiode.

Samtlige forløb kan foregå individuelt eller i grupperegi – eller i en kombination heraf.

Skræddersyede kurser og gruppeforløb til jobcentre og socialforvaltninger.

Det er muligt for jobcentre og socialforvaltninger i hele landet, at bestille skræddersyede kurser og gruppeforløb. Kurser og forløb kan målrettes borgere, der er ledige, sygemeldte – og/eller har forskellige typer af psykiske helbredsproblemer. Kontakt os på telefon 31 77 07 57 eller mail hey@heypeople.dk for mere information.

Læs mere om vores øvrige tilbud:

Metakognitiv gruppeterapi
Metakognitiv gruppeterapi for børn og unge
Individuel terapi
Coaching

Vores specialist Carsten Juul

Carsten Juul er autoriseret psykolog, cand.psych, MCT-I Advanced Level certificeret metakognitiv psykolog og ekspert i mental sundhed. Carsten har blandt andet specialiseret sig i behandling af komplekse og sammensatte psykologiske lidelser og personer med varigt nedsat psykisk funktionsevne. Både med baggrund i stress, angst, OCD, PTSD og depression, men også borgere med eksempelvis Aspergers syndrom, Autisme eller ADHD.

Han har haft mere end 3.500 klienter i behandling, både i gruppeforløb og individuel terapi. Han og os i Heypeople har igennem længere tid samarbejdet med adskillige kommuner om at tilbyde metakognitiv behandling til borgere med netop tunge og komplekse psykologiske problemer, og som er enten delvist eller helt uden for arbejdsmarkedet. Carsten har succesfuldt øget funktionsniveau og livskvalitet hos et stort antal borgere i henholdsvis Københavns, Hvidovre og Holbæk Kommune.

Skal vi ringe dig op?

Har du en konkret forespørgsel eller ønsker du, at høre mere om vores tilbud til kommuner, kan du indtaste dine kontaktinformationer.

Er du interesseret i et tilbud, så bed om en snak med psykolog og partner Carsten Juul. Kun ved at forstå jeres særlige behov, kan vi tilbyde præcist det, I har brug for.